ALGEMENE VOORWAARDEN CYA CONSULTING

Versie 18 januari 2023

 Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CYA Consulting (hierna te noemen CYA): de eenmanszaak, gevestigd op Risten 29, 4891BA Rijsbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 54616611. CYA wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door D.M.C. Verhagen.

Diensten/aanbod: CYA biedt projectmanagement, consulting, trainingen en advies voor ondernemers aan. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van CYA: www.cyaconsulting.nl.

Opdrachtgever: jij, ofwel degene die, als ondernemer of particulier, in contact treedt met CYA en/of een of meer opdrachten verstrekt aan of afneemt van CYA.

Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan CYA om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van aanbod van CYA. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van CYA.

Derden: die partijen die CYA inzet voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en CYA. 

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met CYA.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met CYA, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor CYA werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 CYA wijst jouw algemene voorwaarden en die van elke andere partij van de hand. De uitdrukkelijke afwijzing van jouw en andere algemene voorwaarden doet CYA schriftelijk. Bij die schriftelijke afwijzing verklaart CYA haar eigen algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal CYA een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt CYA zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.

2.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door CYA zijn aanvaard.

2.7 Als CYA geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat CYA op enige mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 CYA mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website.

 Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van CYA zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen jou en CYA komt tot stand zodra je je een dienst of product op de website van CYA hebt besteld. Bestel je een dienst of product niet direct via de website van CYA, maar op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail, per telefoon, face-to-face of via videobellen), dan komt de overeenkomst tussen jou en CYA tot stand zodra je van CYA een e-mail hebt ontvangen, waarin de afspraken zijn vastgelegd.

3.3 Als CYA mondelinge toezeggingen doet of heeft gedaan, dan zijn die pas bindend zodra CYA ze schriftelijk aan je heeft bevestigd.

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat CYA deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment waarop CYA feitelijk een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.

3.5 Jij zorgt ervoor dat je alle gegevens, waarvan CYA aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CYA verstrekt.

3.6 Verstrek je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CYA, dan heeft CYA het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ook heeft CYA het recht om ten gevolge van de vertraging ontstane extra kosten (op basis van de gebruikelijke tarieven) aan jou in rekening te brengen.

3.7 Alle termijnen voor werkzaamheden door CYA zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij CYA met jou uitdrukkelijk een fatale (lever)datum schriftelijk heeft afgesproken.

 Artikel 4 Inschakelen van derden

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst heeft CYA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CYA is behoudens in het geval waarin van de kant van CYA sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor schade beperken, is CYA gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.

 Artikel 5 Bijzondere voorwaarden diensten/aanbod CYA

5.1 In het aanbod/de diensten van CYA deelt CYA en daarbij betrokken derden, kennis, ervaring en tools om een succesvol bedrijf te ontwikkelen en/of te verbeteren. Het succes van het aanbod/de diensten van CYA is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. CYA kan niet garanderen dat jouw onderneming een succes wordt en/of blijft en hoge verkoopcijfers realiseert.

5.2 Het aanbod/de diensten van CYA houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. De door CYA ingezette derden, en ook CYA zelf, spannen zich zoveel mogelijk in zodat je een positief resultaat kunt realiseren, maar kunnen niet garanderen dat je dit positieve resultaat ook echt behaalt. Bij de uitvoering van de overeenkomst handelen de door CYA ingezette derden en CYA zelf op een wijze zoals van redelijk handelende en redelijk bekwame professionals verwacht mag worden.

5.3 CYA spant zich in om de juiste handvatten aan te reiken om jouw onderneming te starten en te verbeteren. Ook staat CYA binnen de grenzen van haar aanbod/diensten voor jou klaar. De ondersteuning die CYA je biedt staat beschreven in de overeenkomst.

5.4 Een live dag/training kan onderdeel zijn van de overeenkomst. Als dat zo is, dan vindt de live dag/training plaats op een vooraf bekendgemaakte datum en is onder voorbehoud van wijzigingen. CYA maakt van tevoren aan jou bekend wanneer de live dag/training gepland staat.

5.5 Annuleren of verzetten van de live dag/training door jou is niet mogelijk. Dit betekent dat als jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte datum, de live dag/training voor jou komt te vervallen en dat je die gemiste live dag/training niet kunt inhalen. Bovenstaande is niet van toepassing wanneer er sprake is van een op maat gemaakte training voor jouw bedrijf, die op jouw eigen locatie wordt gepland. Een training die voor jou op maat is gemaakt kan wel verzet worden, maar niet worden geannuleerd.

5.6 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij jouw aanmelding bij CYA (en de door haar ingezette derden) verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.7 De diensten van CYA zijn persoonlijk en kun je niet overdragen, met uitzondering van tickets tot openbare (niet besloten) events.

 Artikel 6 Gebruik van materialen en licenties

6.1 Gedurende een online traject heb jij, Opdrachtgever, toegang tot de materialen en online community’s van CYA, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

6.2 Zodra jouw traject eindigt, heb je niet langer toegang tot de materialen en online community’s van CYA, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Voor het overige is artikel 12 (Intellectueel eigendom) van toepassing op de materialen van CYA.

 Artikel 7 Niet goed, geld terug-garantie / herroepingsrecht / annuleren

7.1 CYA vindt het belangrijk dat jij, Opdrachtgever, tevreden bent. Daarom hanteert CYA exclusief voor digitale en online trajecten, zoals trainingen en cursussen, een niet-goed-geld-terug-garantie. Je kunt je uiterlijk tot 14 dagen na je aanmelding voor een van de online diensten van CYA nog bedenken. Je mag dan gebruik maken van de 14 dagen herroepingstermijn, die normaal gesproken alleen toekomt aan particulieren (niet-ondernemers). Als je hiervan gebruik maakt, annuleer je je aanmelding voor de betreffende dienst van CYA. Voor alle overige diensten van CYA, zoals consultancy en projectmanagement, is de niet-goed-geld-terug-garantie niet van toepassing.

7.2 Annuleren/herroepen doe je door aan CYA een e-mail te sturen. De dag dat je de e-mail verstuurt geldt als het annulerings-/herroepingsmoment. CYA checkt of je tijdig hebt geannuleerd/herroepen, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst.

7.3 Als je al aanbetalingen hebt gedaan, dan betaalt CYA die zo spoedig mogelijk aan je terug, mits CYA heeft vastgesteld dat je tijdig hebt herroepen/geannuleerd. 

7.4 Bij annulering/herroeping moet je al het materiaal dat je al in het kader van de overeenkomst van CYA ontvangen had bij CYA inleveren c.q. aan CYA terugsturen. De licenties op de door CYA verstrekte cursussen, opleidingen, workshops, tools en community’s vervallen ook.

7.5 Na verloop van 14 dagen na je aanmelding kun je je deelname aan een opleiding, cursus of workshop niet meer kosteloos annuleren. Gedurende een opleiding, cursus of workshop kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent er expliciet mee akkoord dat artikel 7:408 lid 1 BW over tussentijdse opzegging niet van toepassing is.

7.6 Er is een uitzondering op de niet-goed-geld-terug-garantie van lid 1 van dit artikel en dat is de volgende: Heb je bij CYA online (via de website of social media) een membership, cursus, workshop of training met een digitale inhoud aangeschaft en krijg je direct na betaling toegang tot alle online inhoud? Dan is het herroepingsrecht niet van toepassing. 

 Artikel 8 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

8.1 Wanneer je wil deelnemen aan een door CYA georganiseerd event, dan schaf je hiervoor middels de door CYA voorgeschreven wijze een toegangskaart aan.

8.2 Jij staat zelf in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

8.3 Je moet de toegangskaart gedurende het hele event/de hele live bijeenkomst bij je dragen, zodat je je toegangskaart op eerste verzoek van medewerkers van CYA kunt laten zien.

8.4 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/de live bijeenkomst gedraag je je in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Verder moet je je houden aan de door CYA en/of de op de locatie gehanteerde huisregels die betrekking hebben op het event/de live bijeenkomst. In dit verband moet je je ook houden aan de door CYA of door haar ingeschakelde derden gegeven aanwijzingen en instructies. Gedraag je je niet volgens wat hiervoor is beschreven en/of volg je de gegeven instructies niet op, dan is CYA en/of door haar ingeschakelde derden gerechtigd om je de toegang tot het event/de live bijeenkomst te weigeren of je van de locatie te (laten) verwijderen. Doet zich dit voor, dan heb je geen recht op enige schadevergoeding en/of restitutie van de aanschafprijs van je toegangskaart.

8.5 Eenmaal gekochte toegangskaarten neemt CYA niet terug als je niet (meer) kunt of wilt komen naar het event/de live bijeenkomst. Er vindt in dat geval ook geen terugbetaling van het aankoopbedrag en/of reserveringskosten plaats door CYA.

8.6 Als je niet (meer) kunt of wilt deelnemen aan een event/live bijeenkomst, dan is het in bepaalde gevallen toegestaan dat je je kosteloos laat vervangen door iemand anders. Stuur dan een e-mail naar hallo @cyaconsulting.nl om vooraf goedkeuring te verkrijgen.

8.7 Als CYA een event/live bijeenkomst annuleert, dan betaalt CYA uitsluitend het bedrag dat vermeld staat op de toegangskaart aan je terug.

8.8 Om voor terugbetaling van het bedrag voor je toegangskaart(en) in aanmerking te komen, moet je binnen 14 dagen na bekendmaking van de annulering door CYA je geldige toegangskaart aan CYA overhandigen. Dit overhandigen en het tegelijk aanvragen van een terugbetalingsverzoek kun je per e-mail aan CYA doen.

8.9 Servicekosten, reserveringskosten en overige schade vergoedt CYA niet. Je kunt ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event/live bijeenkomst.

8.10 Als CYA een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie, dan brengt CYA je hiervan minimaal 7 dagen voor de oorspronkelijke datum van het event/de live bijeenkomst op de hoogte. Bij het verschuiven van een event/live bijeenkomst naar een andere datum of een andere locatie, betaalt CYA niet het aankoopbedrag van je toegangskaart(en) en/of servicekosten aan je terug. Ook kom je niet in aanmerking voor vergoeding van enige schade die je lijdt of geleden hebt.

8.11 Als CYA in geval van ziekte of een andere overmachtsituatie (zie ook artikel 11), een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie of een event/live bijeenkomst ten gevolge daarvan geheel annuleert, dan is CYA niet aansprakelijk voor enige schade die je ten gevolge daarvan lijdt of hebt geleden of nog zult lijden.

8.12 CYA mag foto- en/of filmopnamen maken van het event/de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van CYA. Bij je aanmelding voor een event/live bijeenkomst vraagt CYA daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent een persoonsgegeven is, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Meer informatie over hoe CYA omgaat met foto- en/of filmopnamen waarop jij herkenbaar te zien bent, kun je lezen in de privacyverklaring. Je vindt de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website van CYA.

 Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 CYA mag de overeenkomst met jou ontbinden als jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt. 

9.2 Verder mag CYA de overeenkomst met jou ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van CYA kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst met jou in redelijkheid niet van CYA mag worden verwacht.

9.3 Voordat CYA overgaat tot het ontbinden van de overeenkomst met jou, stuurt CYA je een schriftelijke ingebrekestelling. Schriftelijk is per brief of e-mail. In die schriftelijke ingebrekestelling geeft CYA je nog een korte termijn om alsnog aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te voldoen. Doe je dat niet binnen de in de schriftelijk ingebrekestelling genoemde termijn, dan is de overeenkomst ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

9.4 CYA mag de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden opschorten, als jij de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt. Als CYA gegronde redenen heeft om te vrezen dat jij als Opdrachtgever je verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet (behoorlijk) zult nakomen, mag CYA de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden ook opschorten.

9.5 CYA brengt je schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Schriftelijk is per brief of e-mail.

9.6 In de volgende gevallen staat het CYA vrij om de overeenkomst met jou onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden, zonder dat CYA verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan jou:

Wanneer:

-je jouw bedrijf liquideert;

-je de toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;

-je surseance van betaling aanvraagt;

-je het faillissement van je onderneming aanvraagt;

-je onderneming in staat van faillissement is verklaard;

-je niet langer vrijelijk over je vermogen kunt beschikken.

9.7 Zodra de overeenkomst met jou is ontbonden, zijn alle vorderingen van CYA op jou onmiddellijk opeisbaar. Als CYA de overeenkomst met jou opschort, behoudt CYA al haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

10.1 De prijzen van het aanbod/de diensten zijn altijd exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Een offerte heeft een geldigheidsdatum van 30 dagen vanaf de offertedatum.

10.2 Betaling kan ineens of, als CYA dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als je betaalt in termijnen, dan blijft ook na het einde van de overeenkomst de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot je het volledige verschuldigde bedrag hebt betaald.

10.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor alle diensten en producten van CYA direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens of in termijnen, als die mogelijkheid er is en je hiervoor gekozen hebt. Wanneer je op een andere wijze een opdracht hebt verstrekt aan CYA, zoals via e-mail, dan ontvang je een factuur met een betalingstermijn van 8 dagen.

10.4 Een eventueel resterend saldo op een vooraf betaalde strippenkaart wordt niet terugbetaald indien je uit eigen beweging stopt met het traject. Wel kun je dit saldo, na overleg met CYA, overdragen aan iemand anders.

10.5 Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

10.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je van CYA een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten doorberekend worden voor de ingebrekestelling. Ook kondigt CYA aan dat CYA bij niet tijdige betaling de toegang tot een membership, opleiding, cursus, workshop, de online community, events en/of live bijeenkomsten, online sessies etc. opschort dan wel ontzegt. Vindt na deze betalingsherinnering geen tijdige betaling plaats, dan ben je in verzuim en ben je wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag verschuldigd aan CYA. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500 exclusief btw, tenzij je een particulier (consument) bent. In dat laatste geval ben je de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aan CYA verschuldigd, met een minimumbedrag van € 40,=.

10.7 Is de overeenkomst aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.8 Klachten over een factuur moet je binnen 1 (één) week na de datum op de factuur schriftelijk bij CYA melden. Schriftelijk is per brief of e-mail. Doe je dit niet binnen de gestelde termijn, dan ben je te laat en heb je je rechten verspeeld. Een klacht over een factuur schort je betalingsverplichting niet op.

10.9 Zodra CYA je in gebreke heeft gesteld, schort CYA haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden op totdat je het verschuldigde bedrag (met inbegrip van alle kosten) hebt voldaan.

 Artikel 11 Overmacht

11.1 CYA hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. CYA is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

11.2 Onder overmacht verstaat CYA onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen, het plotseling niet beschikbaar zijn van een locatie of (cursus/training/workshop)ruimte; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

11.3 CYA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie intreedt nadat CYA haar verplichting had moeten nakomen.

11.4 Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag CYA de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als CYA de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.5 Is CYA ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie de overeenkomst al gedeeltelijk nagekomen en vertegenwoordigt dat deel een zelfstandige waarde, dan mag CYA voor dit nagekomen gedeelte een factuur aan je sturen.

 Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik van materialen

12.1 Op teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, en andere content behorende bij de diensten en producten van CYA, bezit CYA de intellectuele eigendomsrechten. Zolang de overeenkomst duurt mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij CYA je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij CYA je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.2 Als voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is CYA uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan. 

12.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van CYA haar beeldmateriaal, informatie, content, etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je CYA direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van CYA om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

Artikel 13 Klachten

13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan CYA laten weten door middel van een e-mail via hallo @cyaconsulting.nl.

13.2 Klachten meld je binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan CYA. Meld je je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan CYA hebt doorgeven, is CYA niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

14.2 CYA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop CYA weinig of geen invloed heeft.

14.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is CYA nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.

14.4 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft CYA aan jou geen schadevergoeding te betalen.

14.5 Als sprake is van overmacht, dan is CYA niet aansprakelijk voor enige schade.

14.6 De aansprakelijkheid van CYA voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.

14.7 CYA is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:

a. voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige daad, die CYA kan worden toegerekend, of;

b. voor schade doordat CYA niet (correct) voldoet aan onze overeenkomst.

14.8 Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy). 

14.9 Iedere aansprakelijkheid van CYA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, verlies van goodwill, bedrijfsstilstand, aanspraken van klanten van Opdrachtgever, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens onze dienstverlening is uitgesloten.

14.10 De eventuele aansprakelijkheid van CYA voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal één (1) maal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs, exclusief btw.

14.11 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door CYA.

14.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CYA meldt.

14.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CYA vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

14.14 Jij vrijwaart CYA voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.

14.15 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je CYA eerst schriftelijk in gebreke stellen en CYA nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 15 Geheimhouding en persoonsgegevens

15.1 Jij en CYA zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 CYA neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar stelt. Meer informatie over hoe CYA omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van CYA. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van CYA.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om deze onderling op te lossen, voordat we ze aan de rechter voorleggen.

16.2 Als we er onderling niet uitkomen, dan leggen we geschillen voor aan de bevoegde rechter te Breda.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen CYA en jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Als bepalingen in onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan geldt hetgeen we in onze overeenkomst hebben afgesproken.

17.2 Tezamen met de je aanmelding voor een of meer van onze producten en/of diensten en een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en CYA. Eventuele eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken komen hiermee te vervallen.

17.3 Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij we zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen.

17.4 CYA mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip bovenaan deze voorwaarden. CYA stuurt de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig per e-mail naar je toe.